Mundspatelhalter

HEINE Mundspatelhalter 3,5V mit BETA4 USB Ladegriff
Mundspatelhalter für Holzspatel
Für Standard-Holzspatel
HEINE Mundspatelhalter 3,5V mit Spatelauswerfer, BETA4 NT Ladegriff
Mundspatelhalter mit Spatelauswerfer
Mit Spatelauswerfer für HEINE Einmalgebrauchs-Mundspatel
HEINE mini 3000 Mundspatelhalter auf mini 3000 Batteriegriff
HEINE mini 3000 Mundspatelhalter
Mit Spatelauswerfer für HEINE Einmalgebrauchs-Mundspatel