Mundspatelhalter

Mundspatelhalter für Holzspatel
Mundspatelhalter für Holzspatel
Für Standard-Holzspatel
Mundspatelhalter mit Spatelauswerfer
Mundspatelhalter mit Spatelauswerfer
Mit Spatelauswerfer für HEINE Einmalgebrauchs-Mundspatel
HEINE mini 3000 Mundspatelhalter
HEINE mini 3000 Mundspatelhalter
Mit Spatelauswerfer für HEINE Einmalgebrauchs-Mundspatel